ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO "PRO FAMILIA"

przychodnia partnerem programu czerwonacka karta seniora 65+   przychodnie są partnerem programu Duża Rodzina
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke
platnosc kartadarmowe wifiudogodnienia dla niepelnosprawnychklimatyzacjadarmowa kawatv w poczekalniPARKINGwygodny dojazd

Poradnie czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Zespół Lekarza Rodzinnego PRO FAMILIA sp. z o.o. sp. k.
ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak
KRS 0000524362 NIP 7771840055 REGON 630833005
dalej jako: „Pro Familia”

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczeń medycznych oraz weryfikacja uprawnień
do finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy
o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ


Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta
oraz Rozporządzenia MZ


Realizacja praw pacjentów, m. in. odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ


Kontakt telefoniczny lub mailowy w celu potwierdzenia/zmiany terminu wizyty lub poinformowania
o konieczności zgłoszenia się do Pro Familii celem odebrania wyników badań lub ustalenia procesu leczenia. Kontakt telefoniczny z osobą upoważnioną przez pacjenta celem poinformowania o stanie zdrowia pacjenta.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz art. 9 ust. 1-3 Ustawy o prawach pacjenta


Realizacja obowiązków rachunkowych i podatkowych, rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych
z płatnikiem oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności i obrona praw Pro Familii

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady Pro Familia pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od pacjentów – swoje dane osobowe podają Państwo naszym pracownikom przy przyjęciu do Poradni w Rejestracji. Następnie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych pozyskujemy Państwa dane na temat stanu zdrowia wykonując badania diagnostyczne i przeprowadzając konsultacje lekarskie. Państwa dane osobowe są też przekazywane nam przez inne podmioty lecznicze w celu zachowania ciągłości leczenia.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych Pro Familia przetwarza następujące dane: imię, nazwisko,
nr PESEL, płeć oraz data urodzenia, a w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania; w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – również nazwisko i imię (imiona przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz adres jego miejsca zamieszkania). Możemy również otrzymać Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Jeżeli upoważniają Państwo inną osobę do dostępu do danych o stanie zdrowia, Pro Familia przetwarza również dane w postaci imienia (imion) i nazwiska tej osoby (tych osób), numeru telefonu, a w celu zweryfikowania tożsamości przed udzieleniem informacji – również numeru i serii dokumentu tożsamości. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Państwa procesu leczenia.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji i jakości świadczenia usług zdrowotnych, jak również realizacji praw pacjentów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Pro Familią w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;

2. dostawcom usług zaopatrujących Pro Familię w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie podmiotem leczniczym (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń
(w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym);

4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Jako administratorzy Państwa danych osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, mogą je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Pro Familii sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt telefonicznie lub mailowo albo osobiście w siedzibie Pro Familii. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli są Państwo naszymi pacjentami i utworzyliśmy Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane
lub poddawane anonimizacji.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pro Familia ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych (z wyjątkiem numeru telefonu czy adresu e-mail, których podanie jest dobrowolne) może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych, podatkowych oraz rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, powyżej jako „Ustawa
o prawach pacjenta”;
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powyżej jako „Rozporządzenie MZ”;
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powyżej jako „RODO”;
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
5) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować
w następujący sposób:

  • telefon: 61 812 04 00
  • e-mail: profamilia@profamilia.com.pl

Data publikacji: Czerwonak, dn. 25.05.2018 r.profamilia rejestracja pacjenta
rejestracja telefonicnza profamilia rejestracja pacjentarejestracja online

profamilia rejestracja pacjenta profamilia rejestracja pacjenta profamilia rejestracja pacjenta profamilia rejestracja pacjenta

Nasze certyfikaty

cert1 cert2 cert3 cert5 cert5 cert6 cert7 Lider Medycyny 2016 Polityka Jakości


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]

Opinie pacjentów [x]

"Serdeczne podziękowania dla całego personelu przychodni Centrum Pro Familia za miłą obsługę" - Irena 73, Poznań

« Dodaj swoją opinię »